Om PYC

Parenting Young Children (PYC) är ett hembaserat föräldrastödsprogram som baseras på väl beprövade socialpedagogiska principer.

PYC är utarbetat vid Parenting Research Centre i Melbourne, Australien och sammanställt utifrån mångårig forskning.

Informationsfolder om PYC

Information till föräldrar om PYC

Information till yrkesverksamma om PYC

Lättläst information om PYC


Reportage: PYC i Eskilstuna

Läs ett reportage som handlar om hur de arbetar med PYC i Eskilstuna.


Vem kan använda PYC?

Yrkesverksamma som möter föräldrar med kognitiva svårigheter där det finns ett behov av att utveckla och stärka föräldrafärdigheter kan använda PYC. Programmet kan även användas med andra föräldrar om det finns behov av ett konkret, individuellt och hembaserat stöd. Programmet har huvudsakligen använts av familjebehandlare, hemterapeuter, familjepedagoger med flera, det vill säga yrkesverksamma som har ett uppdrag att ge föräldrastödjande instanser.

PYC introducerades i Sverige under 2010. Sedan dess har cirka 450 yrkesverksamma utbildats till PYC-handledare, vilket har genererat många erfarenheter. Bland annat har insatsen PYC med framgång prövats i olika sammanhang. Det har handlat om att utbilda boendestödjare till PYC-handledare, att personal på utredningshem använder PYC när förälder och barn varit placerade där, likaså har det använts för att stödja föräldrar till gott umgänge med sitt barn när barnet är placerat i familjehem.


PYC-handledare i boendestöd

Är du boendestödjare och arbetar med personer som har barn? Det finns goda erfarenheter av boendestödjare som har utbildat sig i PYC eftersom modellen ger ett praktiskt och pedagogiskt stöd i hur du kan bäst stödja föräldrar i deras hem kring behovsområden som även omfattar barnen. I dessa familjer finns ofta en familjebehandlare som boendestödjaren kan samarbeta med. Samarbetet och en gemensam pedagogik skapar goda förutsättningar för föräldrarna att kunna ge omsorg i hemmet med en säker och ren miljö, laga hälsosamma måltider till sig och sitt barn och skapa goda dagliga rutiner som föräldrar och barn mår bra av. Med ett utbildningsprogram som främjar inlärning av nya färdigheter och ett gemensamt arbetssätt som tillhandahålls från både familjebehandlare och boendestödjare skapas ett helhetsbaserat familjestöd.


PYC-handledare på utredningshem

Vid utredning av föräldraförmåga är en viktig del i utredningen att få vetskap om hur föräldern kan tillgodogöra sig stöd på bästa sätt. Eftersom socialtjänsten innan placering på utredningshem oftast har kännedom om familjens svårigheter, och en oro för barnets omsorg, kan stöd med hjälp av PYC med fördel påbörjas under utredningstiden. Den strukturerade pedagogiken med tydliga, görbara delmål möjliggör även att utredaren får vetskap om hur föräldern kan tillgodogöra sig kunskap, träna färdigheter och omsätta det i vardagen.


PYC-handledare på behandlingshem

Arbetar du på ett behandlingshem där ni har identifierat behovet av en metod som kan bidra till en hållbar och positiv utveckling för föräldrar med kognitiva svårigheter? Genom att använda sig av de optimerade pedagogiska inlärningsstrategierna inom PYC, kan föräldern få ökade kunskaper och färdigheter om omvårdnad, säkerhet och samspel. Med den förlängda tiden som föräldrarna har på behandlingshem är det möjligt via PYC att kunna bredda förälderns kunskaper om barns behov och ansvarsområden, träna in nödvändiga färdigheter samt att följa upp tillämpningen av dessa över tid med hjälp av de checklistor som finns inom PYC. Genom PYC kan man på ett systematiskt sätt följa förälderns utveckling och bland annat följa upp förmågan till automatisering och generaliseringen.


PYC-handledare i stödjande umgänge

Söker du verktyg i arbetet med att ge stöd i umgängen när det gäller barn som är placerade i familjehem? Socialstyrelsen har i sin rapport Barn i familjehem – umgänge med föräldrar och andra närstående från 2020 lyft fram vikten av att ge stöd kring umgänge och att följa upp hur umgänget fungerar. Föräldrar kan behöva stöd i olika former för att umgängestillfällena ska vara positiva upplevelser för både barnet och föräldrarna. Genom att använda sig av PYC kan man på ett systematiskt sätt stödja föräldrarnas inlärning av samspel och omsorgsfärdigheter för att stärka och underlätta kontakten mellan barn och föräldrar.


Utbildning

För att använda programmet behöver yrkesverksamma utbildning och kontinuerligt metodstöd. Grundutbildningen omfattar tre dagar och metodstöd ges därefter i grupp vid sju tillfällen över ett års tid. Det ges även en vidareutbildning omfattande två dagar med fortsatt metodstöd.
Läs mer om utbildningarna


Hur är programmet uppbyggt?
IMG_4952

Pärmen som används i grundutbildningen.

Programmet är sammanställt i en manual* som innehåller fyra avsnitt:

Avsnitt 1: Att utveckla insatsen
Här klargörs förälderns och PYC-handledarens respektive uppgifter och roller under utbildningen.

Avsnitt 2: Undervisningsstrategier
Detta avsnitt riktar sig till PYC-handledaren och handlar om allmänna principer för undervisning, olika undervisningsstrategier, pedagogiska metoder samt hjälp och tips i undervisningen av föräldrar.

Avsnitt 3: Omvårdnad och samspel
Detta avsnitt behandlar omvårdnad och skötsel av barnet samt träning av samspelsfärdigheter.

Avsnitt 4: Tillvägagångssätt för ett framgångsrikt genomförande
Här går man igenom olika pedagogiska tekniker som ökar förutsättningen för att programmet ska genomföras framgångsrikt.


Vad vet vi om resultatet av programmet? 

Forskning om Parenting Young Children (PYC)


Icke-vinstdrivande konsortium

PYC har prövats och utvecklats till svenska förhållanden i samarbete mellan Parenting Research Centre Melbourne, Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, FoU Sjuhärad Välfärd, Göteborgsregionen FoU i Väst, FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete Linköping och FoU-stöd Regionförbundet Uppsala. Detta arbete bedrevs bland annat med medel från Allmänna arvsfonden.

Från och med 2015 drivs det svenska utvecklings- och utbildningsarbetet av PYC av ett konsortium där FoU Sjuhärad Välfärd, Göteborgsregionen FoU i Väst, FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete Linköping och Region Uppsala, Hälsa och Habilitering ingår. Konsortiet har också ett nära samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet som bedriver forskning om PYC.

Konsortiet är inte vinstdrivande utan finansieras av utbildningsintäkterna.

*Observera att PYC inte är något manualbaserat program.