Om PYC

Parenting Young Children (PYC) är ett föräldrastödsprogram som syftar till att erbjuda föräldrar med kognitiva svårigheter ett anpassat föräldraskapsstöd.

PYC stödjer inlärning och utveckling av föräldraförmågan genom ett konkret, individuellt och hembaserat föräldraskapsstöd. Syftet är att stärka föräldrars samspel med och omvårdnad om sitt barn.

PYC baseras på väl beprövade socialpedagogiska principer och är utarbetat vid Parenting Research Centre i Melbourne, Australien. Metoden togs till Sverige för att utveckla stödet till föräldrar med kognitiva svårigheter.

Sedan 2023 erbjuder två organisationer utbildning i PYC; PYC-konsortiet i Sverige och SUF-kunskapscentrum, Region Uppsala. PYC-konsortiet är en samverkan mellan FoU Centrum Linköping, Göteborgsregionen (GR) och FoU Socialtjänst Region Västerbotten.

Båda organisationerna är icke vinstdrivande och ansvarar för kvalitet och utveckling av föräldraskapsstödsprogrammet.

Informationsfolder om PYC

Information till föräldrar om PYC

Information till yrkesverksamma om PYC

Lättläst information om PYC

Socialstyrelsens Metodguide: Information om PYC

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd: Information om PYC

Film: Parenting Young Children (PYC)
Anna Nylén, utbildare och metodstödjare i PYC, beskriver vad PYC är och hur man arbetar med programmet.


Film: “Implementering av PYC möjliggjorde för fler föräldrar att utvecklas i sitt föräldraskap”
Ett inspelat webbinarium där Linda Hörnsten, enhetschef i Umeå kommun, berättar om hur de arbetar för att stödja föräldrar med komplex problematik.


Reportage: Läs om hur andra arbetar med PYC

”Vi märker att ni har träffat våra chefer”
Ett reportage om hur sju kommuner i Västerbotten jobbar tillsammans med sin FoU-enhet

“Den här gruppen föräldrar är större än man tror”
Ett reportage om hur man arbetar med PYC i Eskilstuna


Vem kan använda PYC?

Yrkesverksamma som möter föräldrar med kognitiva svårigheter där det finns ett behov av att utveckla och stärka föräldrafärdigheter kan använda PYC. Programmet kan även användas med andra föräldrar om det finns behov av ett konkret, individuellt och hembaserat stöd. Programmet har huvudsakligen använts av familjebehandlare, hemterapeuter, familjepedagoger med flera, det vill säga yrkesverksamma som har ett uppdrag att ge föräldrastödjande instanser.

PYC introducerades i Sverige under 2010. Sedan dess har cirka 450 yrkesverksamma utbildats till PYC-handledare, vilket har genererat många erfarenheter. Bland annat har insatsen PYC med framgång prövats i olika sammanhang. Det har handlat om att utbilda boendestödjare till PYC-handledare, att personal på utredningshem använder PYC när förälder och barn varit placerade där, likaså har det använts för att stödja föräldrar till gott umgänge med sitt barn när barnet är placerat i familjehem.


PYC-handledare i boendestöd

Är du boendestödjare och arbetar med personer som har barn? Det finns goda erfarenheter av boendestödjare som har utbildat sig i PYC eftersom modellen ger ett praktiskt och pedagogiskt stöd i hur du kan bäst stödja föräldrar i deras hem kring behovsområden som även omfattar barnen. I dessa familjer finns ofta en familjebehandlare som boendestödjaren kan samarbeta med. Samarbetet och en gemensam pedagogik skapar goda förutsättningar för föräldrarna att kunna ge omsorg i hemmet med en säker och ren miljö, laga hälsosamma måltider till sig och sitt barn och skapa goda dagliga rutiner som föräldrar och barn mår bra av. Med ett utbildningsprogram som främjar inlärning av nya färdigheter och ett gemensamt arbetssätt som tillhandahålls från både familjebehandlare och boendestödjare skapas ett helhetsbaserat familjestöd.


PYC-handledare på utredningshem

Vid utredning av föräldraförmåga är en viktig del i utredningen att få vetskap om hur föräldern kan tillgodogöra sig stöd på bästa sätt. Eftersom socialtjänsten innan placering på utredningshem oftast har kännedom om familjens svårigheter, och en oro för barnets omsorg, kan stöd med hjälp av PYC med fördel påbörjas under utredningstiden. Den strukturerade pedagogiken med tydliga, görbara delmål möjliggör även att utredaren får vetskap om hur föräldern kan tillgodogöra sig kunskap, träna färdigheter och omsätta det i vardagen.


PYC-handledare på behandlingshem

Arbetar du på ett behandlingshem där ni har identifierat behovet av en metod som kan bidra till en hållbar och positiv utveckling för föräldrar med kognitiva svårigheter? Genom att använda sig av de optimerade pedagogiska inlärningsstrategierna inom PYC, kan föräldern få ökade kunskaper och färdigheter om omvårdnad, säkerhet och samspel. Med den förlängda tiden som föräldrarna har på behandlingshem är det möjligt via PYC att kunna bredda förälderns kunskaper om barns behov och ansvarsområden, träna in nödvändiga färdigheter samt att följa upp tillämpningen av dessa över tid med hjälp av de checklistor som finns inom PYC. Genom PYC kan man på ett systematiskt sätt följa förälderns utveckling och bland annat följa upp förmågan till automatisering och generaliseringen.


PYC-handledare i stödjande umgänge

Söker du verktyg i arbetet med att ge stöd i umgängen när det gäller barn som är placerade i familjehem? Socialstyrelsen har i sin rapport Barn i familjehem – umgänge med föräldrar och andra närstående från 2020 lyft fram vikten av att ge stöd kring umgänge och att följa upp hur umgänget fungerar. Föräldrar kan behöva stöd i olika former för att umgängestillfällena ska vara positiva upplevelser för både barnet och föräldrarna. Genom att använda sig av PYC kan man på ett systematiskt sätt stödja föräldrarnas inlärning av samspel och omsorgsfärdigheter för att stärka och underlätta kontakten mellan barn och föräldrar.


Utbildning

För att använda programmet behöver yrkesverksamma utbildning och kontinuerligt metodstöd. Grundutbildningen omfattar tre och en halv dag och metodstöd ges därefter online i grupp vid sju tillfällen över ett års tid. Det ges även en vidareutbildning omfattande två dagar med fortsatt metodstöd.
Läs mer om utbildningarna


Hur är programmet uppbyggt?
IMG_4952

Pärmen som används i grundutbildningen.

Programmet är sammanställt i en manual* som innehåller fyra avsnitt:

Avsnitt 1: Att utveckla insatsen
Här klargörs förälderns och PYC-handledarens respektive uppgifter och roller under utbildningen.

Avsnitt 2: Undervisningsstrategier
Detta avsnitt riktar sig till PYC-handledaren och handlar om allmänna principer för undervisning, olika undervisningsstrategier, pedagogiska metoder samt hjälp och tips i undervisningen av föräldrar.

Avsnitt 3: Omvårdnad och samspel
Detta avsnitt behandlar omvårdnad och skötsel av barnet samt träning av samspelsfärdigheter.

Avsnitt 4: Tillvägagångssätt för ett framgångsrikt genomförande
Här går man igenom olika pedagogiska tekniker som ökar förutsättningen för att programmet ska genomföras framgångsrikt.


Vad vet vi om resultatet av programmet? 

Forskning om Parenting Young Children (PYC)


När PYC kom till Sverige

PYC prövades och utvecklades till svenska förhållanden i ett samarbete mellan Parenting Research Centre Melbourne, Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, FoU Sjuhärad Välfärd, Göteborgsregionen FoU i Väst, FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete Linköping och FoU-stöd Regionförbundet Uppsala. Detta arbete bedrevs bland annat med medel från Allmänna arvsfonden.

*Observera att PYC inte är något manualbaserat program.