FoU om PYC

Här hittar du information om forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) kopplat till PYC.

Parenting Young Children (PYC) är utarbetat vid Parenting Research Centre i Melbourne, Australien av Dr Robyn Mildon och Dr Catherine Wade. Programmet är evidensinformerat, vilket innebär att PYC inte har genomgått någon kontrollerad vetenskaplig studie, men däremot har forskningen som programmet bygger på varit evidensbaserad. Det är framförallt Sheila Eybergs och Maurice Feldmans forskning som ligger till grund för programmet. Dessutom baseras PYC på social inlärningsteori.

Vill ni delta i utvärderingen av PYC?

Det statliga forskningsrådet Forte har beviljat medel till en utvärdering av PYC. Forskarna som genomför projektet har påbörjat datainsamling i några familjer men behöver fler deltagare till forskningsprojektet. Örebro universitet är forskningshuvudman.
Mer information om forskningsprojektet

Vill ni testa Pycipedia?

Pycipedia är en digital mötesplats för att samla och dela kunskaper, erfarenheter och material med andra som är utbildade i PYC eller Individuellt anpassat vuxenstöd. Genom Pycipedia kan ni utbyta idéer om och erfarenheter från vardagsarbetet med andra kollegor på plattformen. Läs mer

Forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige

År 2010 inleddes ett forskningsprojekt som studerade föräldrarnas och professionellas erfarenheter av PYC samt implementeringen av programmet. Forskningen leddes av professor Mikaela Starke, Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, i samverkan med Dr Robyn Mildon och Dr Catherine Wade.

Från 2011 till 2014 genomfördes ett utvecklingsprojekt för att pröva och utveckla PYC till svenska förhållanden med stöd från Arvsfonden. Detta gjordes i samarbete mellan Parenting Research Centre Melbourne, Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, FoU Sjuhärad Välfärd, Göteborgsregionen FoU i Väst, FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete Linköping och FoU-stöd Regionförbundet Uppsala.


Vad visar forskningen om PYC?
66622-mother-and-child

En avhandling (McHugh, 2016) visar att…

 • personalen är nöjd med programmet
 • den praktiska tillämpningen behöver utvecklas.

En studie gjord i Australien (Mildon et. al., 2008) visar att …

 • stress och situationer av oro minskade signifikant för föräldrar och familjer.
 • föräldrarna upplevde ett ökat självförtroende och ökad tillfredsställelse med sin föräldraförmåga.
 • barnens känsloutbrott minskade.
 • kvaliteten i hemmiljön ökade.
 • samhörighet och dialog mellan barn och föräldrar ökade.
 • generellt upplevde de familjer som deltog att de var mycket nöjda med programmet och de ansåg att det varit till stor hjälp för att utveckla föräldraförmågor.

En svensk studie (Starke et. al., 2013) visar att yrkesverksamma tycker att …

 • PYC stimulerar till att arbeta med föräldrar och barn utifrån ett empowerment-perspektiv.
 • PYC ger kommunikativa redskap som förtydligar och minskar missförstånd.
 • PYC möjliggör struktur i miljöer som är komplexa och synliggör det som fungerar och det som behöver förbättras.
 • programmet utvecklar föräldrars omvårdnad om och interaktion med barnet.

En annan svensk studie (McHugh & Starke, 2015) visar att yrkesverksamma …

 • rapporterade högre kompetens för att kunna arbeta med föräldrar med intellektuella funktionshinder efter PYC-träning.
 • uppfattar att PYC och träningen är både användbar och nyttig.
 • tycker att PYC hjälper dem att jobba i förälderns tempo, att vara mer flexibel i sitt arbete och att ge föräldern både positiv och korrigerande feedback.

Andra preliminära resultat från svensk forskning (Starke, opubl.) visar att föräldrarna tycker att …

 • tillvaron som förälder är mer hoppfull och positiv.
 • det finns ett positivt samarbete med PYC-handledaren.
 • det är en ökad tydlighet när det gäller vad som förväntas av dem som föräldrar.
 • det är positivt att kunna arbeta i det egna hemmet.
 • det finns ett positivt samarbete med PYC-handledaren.


Referenser & lästips

Investigating feasibility and fidelity of the Parenting Young Children program in Sweden. Artikel från 2020.
Elaine Mc Hugh och Mikaela Starke

Elaine Mc Hugh, doktor vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, disputerade i december 2016 på en avhandling om implementering av PYC:
Implementing a Program for Parents with Intellectual Disability in Sweden: A Feasibility Study

Foreldreveiledning til barnets beste. Veiledningsprogram tilpasset foreldre med kognitive vansker. Artikel från 2016.
Anne Thronsen och Ellinor Young

Parenting Young Children. Ett utbildningsprogram för föräldrar med kognitiva svårigheter – Några föräldrars upplevelser av utbildningsprogrammet. C-uppsats.
Anders Näsström

Hösten 2015 la Elaine Mc Hugh fram sin licentiatavhandling:
Implementing a program for parents with intellectual disability: peer support as an interactive support system (avhandlingen i fulltext på engelska)
Sammanfattning av licentiatavhandlingen (på svenska)

Understanding support workers’ competence development in working with parents with intellectual disability.
E. Mc Hugh och M. Starke
Journal of Intellectual Disabilities, 2015

Parenting with disabilities: Experiences from implementing a parenting support programme in Sweden
M. Starke, C. Wade, M. A. Feldman och R. Mildon
Journal of Intellectual Disabilities, 2013
Populärversion av artikeln på svenska

Considering the contextual fit of an intervention for fami­lies headed by parents with an intellectual disability: an exploratory study.
R. Mildon, C. Wade och J. Matthews
Journal of Applied Rese­arch in Intellectual Disabilities, 2008

Barn som har föräldrar med utvecklingsstörning
Socialstyrelsen, 2007

Föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn – vad finns det för kun­skap?
Socialstyrelsen, 2005