Metodstöd

En del av grundutbildningen i PYC består av metodstöd vid sammanlagt sju tillfällen. Metodstödet sker i mindre grupper ca en gång per månad, tre timmar per tillfälle.

Metodstödet syftar till att vara ett stöd under inlärningen av en ny metod och i det konkreta arbetet med föräldrarna. Det ges av en tidigare utbildad PYC-handledare som har god erfarenhet och kunskap av programmet.

För att få ett intyg på att man gått grundutbildningen är det obligatoriskt att närvara på minst fem av de sju metodstödsträffarna.

bild webben

Praktiskt genomförande av metodstöd

Metodstöd kommer i första hand att ges i mellersta och södra Sverige kopplat till regionerna Uppsala län, Västra Götaland, Östergötland och Kalmars län eftersom det är i dessa regioner som vi i nuläget har tillgång till tidigare utbildade PYC-handledare som kan ge ett metodstöd. Deltagare behöver därför resa till metodstödjaren vid dessa träffar.

För att kommuner som ligger på ett långt geografiskt avstånd ska kunna erbjudas utbildningen och även tillgodogöra sig ett metodstöd försöker vi i den utsträckning vi kan erbjuda alternativa lösningar. Exempelvis kan en alternativ lösning vara att en kommun anmäler ett större antal deltagare (minst 6 st) så att de fyller en eller flera egna grupper för metodstöd. Därefter kan en metodstödjare resa till gruppen mot en tilläggskostnad för restid, reskostnader och ev logi. I den mån vi har möjlighet att tillgodose dessa behov arbetar vi för sådana lösningar.

Du är välkommen att kontakta någon av de regionala samordnarna för att diskutera dessa alternativ.

Läs mer om utbildningarna i PYC här.